Thẻ: có thể giảm độ trong suốt của vùng mẫu với tuỳ chọn nào?