Thẻ: một số filter không làm việc với các hình ảnh không thuộc hệ màu rgb. đúng hay sai?